REGULAMIN KURSÓW


1. Niniejszy Regulamin określa prawne podstawy uczestnictwa w Kursach, zobowiązujące Kursantów do ich przestrzegania.


2.Słowniczek:

a) Kurs- szkolenie prowadzone przez Openity Sp. z o.o. lub CKM w zakresie m.in. kurs fotografii cyfrowej, warsztat, plener fotograficzny, kurs obróbki cyfrowej

b) Kursant - uczestnik Kursu,

c) OPENITY - Openity Sp. z o.o. (daw. census Agnieszka Buczkowska)

d) CKM - Centrum Kreacji Multimedialnej


3. Aby uczestniczyć w Kursie należy:

a) opłacić w terminie do pierwszego zajęcia pierwszą ratę lub całość opłaty za Kurs, gotówką lub przelewem na konto firmy. Wyjątkiem są warsztaty i plenery, gdzie warunkiem uczestnictwa jest zapłata całości ceny w terminie określonym w ofercie. Kolejne raty opłaty za Kurs Kursant ma obowiązek opłacać w terminie określonym w ofercie na stronie http://www.kursfoto.pl/. Terminowe opłacanie rat jest warunkiem wstępu na Kurs.

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.kursfoto.pl/ lub w formie papierowej, podpisując i dostarczając go osobiście.


4. Zasady organizacji kursów fotografii:

a) pierwszeństwo w zapisie do danej grupy szkoleniowej mają Kursanci, którzy dokonali zapłaty całości lub pierwszej raty za kurs przed spotkaniem organizacyjnym,

b) OPENITY i CKM zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania kursu prowadzącego szkolenie, terminu lub/i miejsca przeprowadzania zajęć, zwłaszcza z powodów niezależnych od OPENITY/CKM

c) OPENITY i CKM zapewnia przeprowadzenie kursów zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie http://www.kursfoto.pl/ z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5,

d) OPENITY i CKM zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy szkoleniowej z danego dnia i przeniesienia Kursantów do innej grupy, w sytuacji gdy w trakcie trwania kursu liczba osób stanowiących tą grupę wynosić będzie mniej niż minimum niezbędne do uruchomienia szkolenia. Minimum przyjmuje się za 5 osób, chyba, że dana oferta podwyższa ten limit.

e) nieobecność Kursanta na zajęciach w wyznaczonym przez OPENITY/CKM terminie nie rodzi dla OPENITY/CKM obowiązku wyznaczenia innego terminu szkolenia. Kursant, który nie zjawił się na swoich zajęciach ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej, równolegle prowadzonej grupy, na spotkaniu której poruszony będzie pominięty przez Kursanta temat, bądź też na takich samych zajęciach kolejnych, uruchamianych grup. Warunkiem możliwości odrobienia zajęć z daną grupą jest ich dostępność.

f) terminarz spotkań danej grupy kursu fotografii cyfrowej dostępna jest na stronie http://www.kursfoto.pl/. Kursant zobowiązany jest do regularnego sprawdzania podanego adresu e-mail, terminarza i/lub informacji dla słuchaczy. OPENITY/CKM zastrzega sobie prawo zmiany dat odbywania się zajęć danej grupy kursu.

g) o wszelkich zmianach dotyczących kursów OPENITY/CKM informować będzie kursantów na zajęciach, lub drogą elektroniczną w postaci emaili lub/i na stronie http://www.kursfoto.pl/,

h) do zaliczenia kursu fotografii cyfrowej od podstaw - a tym samym otrzymania zaświadczenia zgodnego z wymogami MEN - konieczny jest czynny udział w min. 60 proc. zajęć oraz przedłożenie instruktorowi min. 50  proc. prac domowych. W sytuacji gdy liczba prac domowych jest w postaci ułamka, przyjmuje się zaokrąglenie jej w dół.

i) do zaliczenia pozostałych kursów i warsztatów tematycznych - a tym samym otrzymania zaświadczenia zgodnego z wymogami MEN - konieczny jest czynny udział w min. 60 proc. zajęć oraz zaliczenie w trakcie trwania szkolenia bądź na jego zakończenie praktycznych ćwiczeń z tematyki szkolenia.

j) w przypadku Kursu fotografii cyfrowej od podstaw

 • określona w ofercie liczba godzin kursu fotografii obejmuje plener nocny i plener miejski,
 • jednodniowy plener będący w cenie kursu odbywać się będzie na terenie lub w okolicach miasta prowadzenia kursu. Dojazd na plener kursant zapewnia sobie we własnym zakresie. Plener ten nie jest dodatkowym warsztatem ponad liczbę godzin podaną w ofercie.
 • OPENITY/CKM zastrzega, że w przypadku niemożności przeprowadzenia jednego tematu, może przeprowadzić w tym czasie zajęcia z innego tematu
 • ewentualna wystawa zdjęć po zakończeniu kursu:
  • W przypadku organizowania wystawy Kursant wywołuje i dostarcza zakwalifikowane do wystawy zdjęcie na Swój koszt, w formacie i terminie określonym przez OPENITY/CKM
  • Kursant nie otrzymuje wynagrodzenia za wystawienie zdjęcia
  • dostarczenie przez Kursanta zdjęcia na wystawę jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na umieszczenie zdjęcia na wystawie jak i na bezpłatne wykorzystanie go w innej formie m.in. reklamowej przez OPENITY/CKM

 k) Kursant oświadcza, że:

 • zezwala na bezpłatne umieszczenie w celach marketingowych i reklamowych prac powstałych w trakcie szkolenia na stronie http://www.kursfoto.pl/ , profilu kursfoto.pl na portalu facebook, oraz w ofertach handlowych OPENITY/CKM
 • zezwala na utrwalenie swojego  wizerunku w formie zdjęć lub krótkich form wideo podczas realizacji szkolenia oraz jego publikację na stronie kursfoto.pl i profilu kursfoto.pl na portalu facebook.
 • nie będzie nagrywał, reprodukował, utrwalał i rozpowszechniał w jakiejkolwiek formie szkolenia, w którym uczestniczy oraz przekazanych w ramach tego szkolenia materiałów. Szkolenie jest chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku.
i) OPENITY/CKM nie odpowiada za przerwanie realizacji szkoleń w sytuacjach związanych z działaniami wojennymi, katastrofami naturalnymi, aktami terroru, stanami wyjątkowymi, zagrożeniem epidemią, epidemiami czy sytuacjami wymagającymi przerwania szkolenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa kursantów. Odwołane z w.w.  powodów zajęcia zostaną zrealizowane w najbliższym możliwym terminie. W takiej sytuacji nie stosuje reguł dotyczących zwrotów i rezygnacji określonych w pkt 5, także w przypadku wznowienia zawieszonych kursów. 

5. Zaświadczenia i dyplomy

a) Kursant po ukończeniu szkolenia otrzymuje Zaświadczenie MEN lub/oraz dyplom na zasadach określonych w regulaminie lub/oraz ofercie.

b) Zaświadczenie MEN wraz z dyplomem przekazywane jest na ostatnich stacjonarnych zajęciach szkolenia za poświadczeniem odbioru dokumentu.

c) w przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, na których wydawane było zaświadczenie lub niemożności wydania go na tych zajęciach, OPENITY/CKM wyśle Zaświadczenie MEN wraz z dyplomem na wskazany przez Kursanta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przesyłki poleconej.

d) w przypadku gdy Zaświadczenie MEN wraz z dyplomem zostało przez OPENITY/CKM nadane, a nie dotarło, Kursant otrzymuje numer nadania i po jego stronie leży obowiązek sprawdzania w systemie Poczty Polskiej gdzie znajduje się przesyłka.

e) Kursant przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nieodebranie przesyłki z Zaświadczeniem MEN wraz z dyplomem w przypadku, gdy operatorem przesyłki jest Poczta Polska, skutkuje zniszczeniem przesyłki przez Pocztę Polską po 30 dniach, ponieważ OPENITY/CKM nie przyjmuje zwrotów takich przesyłek.

f) w przypadku ubiegania się o powtórne wystawienie Zaświadczenia MEN wraz z dyplomem naliczana jest opłata w wysokości 24,6 zł, którą należy uiścić na konto OPENITY/CKM. Przesyłka zostanie zrealizowania zgodnie z przyjętymi zasadami. Za powtórne wystawienie Zaświadczenie MEN wraz z dyplomem przyjmuje się także prośbę o wystawienie dokumentów, gdy szkolenie zakończyło się ponad 30 dni wcześniej.


6. Zwroty i rezygnacje

a) W przypadku zapisania się i opłacenia kursu przez Kursanta zwrot opłaty za kurs możliwy jest tylko i wyłącznie po złożeniu w formie pisemnej/mailowej informacji o rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania

b) Kwotę należną do zwrotu Kursantowi oblicza się proporcjonalnie do liczby zajęć, w których nie będzie uczestniczył, jednak nie wcześniej jak od połowy szkolenia niezależnie od momentu rezygnacji (z zastrzeżeniem ppkt c-i). Zajęcia, które odbywają się w dniu rezygnacji uznawane są jako zajęcia zrealizowane.

c) W przypadku, gdy odbyły się już wszystkie zajęcia studyjne danego szkolenia, a zajęcia plenerowe są przekładane na kolejne terminy ze względów pogodowych (zatem niezawinionych przez OPENITY/CKM), nie nalicza się tych zajęć do zwrotu.

d) W przypadku rezygnacji z kursu, w którym Kursant odrabiał nieobecność na pierwszych zajęciach w trybie indywidualnym, kwotę do zwrotu oblicza się po odjęciu kosztu zajęć indywidualnych, które Kursant odbył. W Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach koszt zajęć indywidualnych wynosi 120 zł za godzinę, w Krakowie, Warszawie i Łodzi 140 zł za godzinę.

e) W przypadku zapisania się i opłacenia kursu trwającego krócej niż 14 dni, a jeszcze nie rozpoczętego, zwrot opłaty za kurs możliwy jest tylko i wyłącznie w sytuacji złożenia w formie pisemnej/mailowej informacji o rezygnacji z kursu w terminie do 21 dni roboczych przed datą kursu. W terminie między 21-szym a 14-stym dniem przed rozpoczęciem warsztatów zwrot opłaty może nastąpić w wysokości 50 proc. opłaty. Rezygnacja w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem lub nie stawienie się Kursanta na warsztatach nie jest przesłanką do zwrotu opłat.

f) W przypadku przełożenia uczestnictwa w szkoleniu, a następnie rezygnacji z zajęć, należność do zwrotu oblicza się w stosunku do pierwotnej daty szkolenia i momentu przełożenia zajęć.

g) Skorzystanie z promocji w postaci otrzymania dostępu do pakietu Adobe przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu, przyjmuje się za rozpoczęcie kursu.

h) Podstawą do zwrotu opłaty za kurs nie jest:

 • niestawienie się na części zajęć kursu
 • złożenie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w kursie po jego zakończeniu

i) Rezygnacja po opłaceniu kursu nie jest możliwa w przypadku:

 • kursu odbywającego się poza stałymi miejscami prowadzenia działalności przez OPENITY/CKM tj. w przypadku wynajmowania na ten cel dodatkowych pomieszczeń
 • szkoleń ograniczonych do jednej, niewielkiej grupy w postaci szkoleń z Photoshopa, Lightrooma, kursu zaawansowanego, ciemni fotograficznej
 • gdy pomimo zbyt małej liczby osób zapisanych do grupy (limity określa oferta lub regulamin), kurs został uruchomiony
 • gdy oferta wyklucza rezygnację
 • sytuacji objętych innymi podpunktami pkt 6.

 

7. Warunki korzystania z voucherów prezentowych:

a) voucherów nie można wykorzystywać przy zakupach przez strony zewnętrzne oferujące nasze szkolenia,

b) voucher ważny jest wyłącznie przez rok od daty, a przedłużenie jego ważności może nastąpić w wyniku wprowadzonych prawnie lockdownów,

c) w przypadku vouchera na kurs fotografii cyfrowej od podstaw, wykorzystanie vouchera na inne szkolenie jest możliwe po uzyskaniu zgody OPENITY/CKM. Ewentualny brak realizacji wskazanego zamiennie szkolenia, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec OPENITY/CKM,

d) w przypadku zakupu vouchera na kurs fotografii cyfrowej od podstaw według bieżącej ceny, a następnie dokonaniu zapisu na kurs, gdy jego cena będzie wyższa o więcej niż 10% (ze względu na wzrost inflacji), należy wówczas dokonać przed rozpoczęciem szkolenia opłaty wyrównującej różnicę w cenie zakupu vouchera, a ceną bieżącą kursu

e) voucher na dowolne/wybrane szkolenie nie daje jego posiadaczowi gwarancji zrealizowania szkolenia upatrzonego przez posiadacza vouchera, lecz jak wskazuje voucher dowolnego/wybranego, ale spośród tych, na które zbierze się grupa na zasadach określonych ofertą i regulaminem. Za zgodą OPENITY/CKM jest również możliwość realizacji tego vouchera w formie zajęć indywidualnych, wówczas jednak wycena kosztu takiego szkolenia dokonywana jest w zależności od miejsca realizacji szkolenia, jak również typu szkolenia.

f) voucher nie jest ograniczony terenowo, może być realizowany w każdym z oddziałów OPENITY/CKM

g) nie można dokonać zwrotu vouchera

h) pozostałe warunki realizacji voucheru określa Regulamin Kursów oferta zakupu vouchera.

 

8. Zasady organizacji krajowych plenerów fotograficznych:

a) Plenery fotograficzne są wyłącznie szkoleniami realizowanymi w terenie. OPENITY/CKM nie posiada uprawnień do organizacji wyjazdów turystycznych, zapewnia zatem wyłącznie zakres usług określonych w ofercie pleneru.

b) o zapisie do danej grupy plenerowej decyduje kolejność opłacenia pleneru i wypełnienia formularza zgłoszeniowego,

c) OPENITY/CKM zapewnia jedynie te kwestie dotyczące pleneru, które są umieszczone w ofercie na stronie http://www.kursfoto.pl/. Pozostałe kwestie, a przede wszystkim dojazd i poruszanie się w trakcie pleneru organizuje sobie uczestnik we własnym zakresie.

d) każdy uczestnik pleneru fotograficznego jest zobowiązany do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej,

e) w przypadku zapisania się i opłacenia pleneru przez Kursanta zwrot opłaty za plener możliwy jest tylko i wyłącznie w sytuacji złożenia w formie pisemnej/mailowej informacji o rezygnacji z pleneru w terminie do 21 dni roboczych przed datą pleneru. Nie stawienie się Kursanta na plener nie jest przesłanką do zwrotu opłaty za plener.

f) zapisy ppkt d) nie mają zastosowania w przypadku określenia innego trybu rezygnacji w warunkach poszczególnych plenerów.

g) Zasady organizacji zagranicznych plenerów fotograficznych są każdorazowo określane w ofercie danego pleneru umieszczanej na stronie www.kursfoto.pl.

 

9. Prawa i obowiązki

a) Przy korzystaniu z usług szkolenia z zakresu Kursu Kursant nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązującego prawa, w szczególności:

 • popełniać przestępstw,
 • kierować do innych osób treści zniesławiających, obraźliwych czy w inny sposób naruszających dobra osobiste innych osób;
 • nawoływać lub podżegać do popełniania przestępstw lub wykroczeń;
 • naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej oraz praw do wizerunku.

b) Openity Sp. z o.o./CKM udostępniając Kursantom informacje z zakresu fotografii cyfrowej zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Kursanci zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na szkoleniu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez OPENITY/CKM.

 

10. Zasady reklamacji usługi szkoleniowej:

a) Kursant ma prawo zgłosić reklamację usługi zarówno trwającej, jak i zakończonej

b) OPENITY/CKM jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z wewnętrzną procedurą reklamacji

c) Odpowiedź na reklamację musi nastąpić w ciągu 14 dni od terminu jej zgłoszenia

d) W ramach uznanej, bądź w części uznanej reklamacji Kursant może uzyskać następującą formę rekompensaty:

 • przedłużenie zajęć
 • zrealizowanie dodatkowych zajęć
 • opust na kolejne szkolenie
 • możliwość powtórzenia zajęć z inną grupą
 • szkolenie elektroniczne o odpowiadającej wagą uchybienia wartości
 • powtórzenie zajęć dla całej grupy (w przypadku takiej konieczności i możliwości)
 • zwrot części bądź całości kosztów

e) reklamację należy zgłaszać elektronicznie do BOK na adres kontakt@kursfoto.pl, a w przypadkach reklamacji dotyczących BOK, również na abuczkowski@kursfoto.pl

 

11. Dane osobowe

Dokonując zapisu na jakiekolwiek szkolenie kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Openity Sp. z o.o. oraz placówkę oświatową Centrum Kreacji Multimedialnej w związku z prowadzoną procedurą szkoleniową oraz sprzedażową zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 oraz ustawą z dnia 15.04.2011 o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe.

 

12. Postanowienia końcowe

OPENITY/CKM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za uczestnictwo przez Kursanta w Kursie w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. OPENITY/CKM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty uczestników kursów i plenerów pozostawione w miejscu organizacji kursów i plenerów bez nadzoru. OPENITY/CKM zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie. Uczestnictwo Kursanta w szkoleniu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: kursfoto@kursfoto.pl .

 

Poznań dn. 01.08.2007 (ze zmianami 1.02.2018)

 


Wszelkie Prawa Zastrzeżone Kursfoto.pl 2006-2022 | Polityka prywatności i cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem